Data wejścia w życie: 5 grudnia 2019 r.

Warunki

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ. JEST TO WIĄŻĄCA UMOWA PRAWNA. KONTYNUACJA KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ OZNACZA ZGODĘ NA WSZYSTKIE PONIŻSZE WARUNKI. W PRZYPADKU NIEAKCEPTOWANIA KTÓREGOKOLWIEK Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW PROSIMY O NIEKORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ.

Spółka Marriott International, Inc. z siedzibą pod adresem 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817-1102, Stany Zjednoczone, oraz jej podmioty zależne, w tym The Ritz-Carlton Hotel Company LLC i Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (zwane łącznie „Marriott”, „my”, „nasze” lub „nas”) są dostawcami różnych witryn internetowych i aplikacji dostępnych dla odwiedzających na całym świecie. Nasze witryny internetowe i aplikacje obejmują bez ograniczeń niniejszą witrynę internetową oraz inne platformy bezpośredniego kontaktu z klientem obsługiwane pod naszymi markami, w tym www.marriott.com, www.autograph-hotels.marriott.com, www.vacationsbymarriott.com, www.ritzcarlton.com, www.corporate.ritzcarlton.comstarwoodhotels.com oraz nasze aplikacje mobilne (zwane łącznie naszymi „Witrynami internetowymi”). Niniejsze Warunki dotyczą także tłumaczeń naszych Witryn internetowych, na przykład www.espanol.marriott.com. Nasze Witryny internetowe są kontrolowane i obsługiwane z terenu Stanów Zjednoczonych i podlegają prawu Stanów Zjednoczonych.

Treści i informacje wyświetlane w naszych Witrynach internetowych są własnością spółki Marriott i są zwane łącznie „Informacjami dotyczącymi spółki Marriott”. Pobieranie, kopiowanie lub przekazywanie dalej Informacji dotyczących spółki Marriott w celach innych niż na niekomercyjny użytek osobisty jest surowo zabronione, z wyjątkiem zakresu dopuszczonego uprzednio na piśmie przez spółkę Marriott lub przez biura podróży do celów wyłącznie biznesowych, zgodnie z rozdziałem dotyczącym biur podróży poniżej.

Korzystanie ze Strony

Usługi w Witrynach internetowych są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem, a zatem nie są dostępne dla osób niepełnoletnich. Korzystając z Witryn internetowych, użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i zdolny do zawierania prawnie wiążących zobowiązań w związku z odpowiedzialnością za ewentualne skutki korzystania z Witryn internetowych. Ponadto użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do dokonywania rezerwacji podróży i/lub zakupów dla siebie lub innej osoby, do działania w imieniu której jest upoważniony.

Witryny internetowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów prywatnych. Użytkownik potwierdza, że nie będzie używać Witryn internetowych do wysyłania tzw. łańcuszków, niechcianych wiadomości, „spamu”, namawiania (o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym) lub komunikacji masowej jakiegokolwiek rodzaju, obejmującej między innymi masowe wiadomości e-mail do osób, które nie wyraziły zgody na umieszczenie ich na takiej liście dystrybucyjnej. Ponadto użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie tworzyć łączy hipertekstowych z jakiejkolwiek strony internetowej kontrolowanej przez użytkownika lub inną osobę do naszych Witryn internetowych bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Marriott. Użytkownik zobowiązuje się nie podszywać się pod inną osobę, przedstawiciela jakiegokolwiek podmiotu, zarówno rzeczywistego, jak i fikcyjnego, w tym pracownika lub przedstawiciela spółki Marriott lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, która świadczy usługi związane z naszymi Witrynami internetowymi.

Obszar czatu oznacza jakikolwiek czat, forum, grupę dyskusyjną lub podobne oferowane usługi powiązane z Witrynami internetowymi. Korzystając z Obszaru czatu, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków, a także zobowiązuje się, iż nie będzie: zniesławiać, stosować przemocy, nękać, grozić ani zamieszczać dyskryminujących wypowiedzi na temat innych osób; zachęcać do nielegalnych działań; używać nieprzyzwoitego, obscenicznego lub nieuprzejmego języka lub obrazów; ani zamieszczać treści niezwiązanych z określonym tematem Obszaru czatu. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za korzystanie przez siebie z Obszaru czatu. Marriott zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji treści z każdego Obszaru czatu w dowolnym momencie i z jakiegokolwiek powodu, jednakże Marriott nie ma takiego obowiązku i nie ponosi odpowiedzialności za treści i prawidłowość informacji w Obszarze czatu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji fragmentów niniejszych Warunków według naszego uznania, w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. O ile nie określono inaczej, takie zmiany wchodzą w życie bezpośrednio po ich opublikowaniu. W związku z tym prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem zmian. U góry strony wyświetlana jest data wejścia w życie niniejszych Warunków.

Opinie użytkowników

Zgłaszając jakiekolwiek pomysły, komentarze, sugestie lub inne informacje na czatach albo do spółki Marriott, odnoszące się do ulepszenia Witryn internetowych lub usług związanych z Witrynami internetowymi (zwane łącznie „Opiniami”), użytkownik zgadza się, że takie Opinie zostaną uznane za własność spółki Marriott i nią pozostaną. Żadne Opinie nie podlegają obowiązkowi zachowania poufności przez spółkę Marriott, a spółka Marriott nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie tychże Opinii. Spółka Marriott jest właścicielem wszystkich praw dotyczących Opinii (w tym bez ograniczeń praw własności intelektualnej i praw moralnych) i jest uprawniona do korzystania z Opinii bez ograniczeń w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez wynagrodzenia dla użytkownika.

Znaki towarowe

Nasze Witryny internetowe mogą zawierać nazwy handlowe, patenty, materiały objęte prawami autorskimi, tajemnice handlowe, technologie, produkty, procesy lub inne prawa wynikające z własności spółki Marriott i/lub innych stron lub się do nich odwoływać. Żadne licencje na takie znaki handlowe, patenty, materiały objęte prawami autorskimi, tajemnice handlowe, technologie, produkty, procesy i inne prawa wynikające z własności spółki Marriott i/lub innych stron bądź prawa do nich, nie są użytkownikowi przyznawane ani nadawane. Witryna internetowa www.marriott.com i/lub pewne działania udostępniane przez nasze Witryny internetowe mogą być objęte patentem Stanów Zjednoczonych nr 6 091 956 i/lub patentem Stanów Zjednoczonych nr 7 624 044.

Monitorowanie

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie używać żadnych urządzeń, oprogramowania ani innych środków w celu zakłócenia prawidłowego działania naszych Witryn internetowych ani nie będzie podejmować żadnych działań mogących przyczynić się do przeciążenia naszej infrastruktury bez uzasadnienia i w nadmiernym stopniu. Ponadto użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie używać żadnego robota, pająka lub innego urządzenia automatycznego ani procesu ręcznego do monitorowania, przechwytywania lub kopiowania naszych Witryn internetowych lub Informacji dotyczących spółki Marriott tam zawartych ani żadnego aspektu Witryn internetowych lub Informacji dotyczących spółki Marriott bez wcześniejszej wyraźnej zgody upoważnionego przedstawiciela spółki Marriott (uznaje się, że taka zgoda jest wydawana w ramach standardowej technologii wyszukiwarek internetowych wykorzystywanej przez witryny internetowe do wyszukiwania w Internecie w celu przekierowania użytkowników internetowych do naszych Witryn internetowych). Ponadto użytkownik wyraża zgodę na niewykorzystywanie naszych Witryn internetowych do celów, które są nielegalne, bezprawne lub zabronione zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zakłócać, wstrzymywać, zmieniać, niszczyć, pogarszać, ograniczać, manipulować ani w inny sposób wpływać na prawidłowe działanie naszych Witryn internetowych w jakikolwiek sposób, w tym bez ograniczeń, poprzez korzystanie z jakichkolwiek złośliwych lub nieautoryzowanych kodów, wirusów, robaków, koni trojańskich, złośliwego oprogramowania lub programów.

Użytkownik akceptuje, że spółka Marriott nie ma obowiązku, ale może monitorować i przeglądać informacje, które użytkownik przekazuje za pośrednictwem naszych Witryn internetowych. Użytkownik zgadza się, że spółka Marriott może cenzurować, edytować, usuwać transmisję lub odbiór informacji bądź ich zakazywać, jeżeli spółka Marriott uzna je za nieodpowiednie lub naruszające niniejsze Warunki; może także używać tychże informacji w zależności od potrzeb, aby oferować Witryny internetowe lub chronić prawa i własność spółki Marriott. Użytkownik zgadza się, że spółka Marriott może również monitorować i przeglądać przechowywane informacje bez żadnych ograniczeń. Niniejszym użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na takie monitorowanie i przegląd.

Użytkownik nie może wykorzystywać naszych Witryn internetowych w sposób zagrażający, zniesławiający, szkalujący, oszczerczy, nieprzyzwoity, podżegający, pornograficzny, dyskryminujący lub obraźliwy. Zastrzegamy sobie prawo do odebrania lub odmowy dostępu użytkownika do naszych Witryn internetowych według własnego uznania, w tym bez ograniczeń, jeżeli użytkownik naruszy jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków.

Użytkownik zobowiązuje się, że będzie dokonywać wyłącznie uzasadnionych rezerwacji w dobrej wierze, mających służyć wyłącznie użytkownikowi i jego zaproszonym gościom, a nie do innych celów, w tym bez ograniczeń do odsprzedaży, przeniesienia do witryn internetowych osób trzecich lub publikowania w nich bez zezwolenia, dokonywania rezerwacji nieprawdziwych, nieuczciwych lub opierających się na domysłach czy innych rezerwacji ze względu na możliwość późniejszego zapotrzebowania.

Prywatność

Podawanie przez użytkownika informacji w Witrynie internetowej podlega postanowieniom Globalnej polityki prywatności dla gości grupy Marriott (dostępnej pod adresem https://www.marriott.com/about/privacy.mi).

Gwarancja

W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO NASZE WITRYNY INTERNETOWE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI MARRIOTT SĄ PRZEKAZYWANE „W STANIE, W JAKIM SĄ”, BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, GWARANCJI ANI OBIETNIC, ŻE NASZE WITRYNY INTERNETOWE I/LUB INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI MARRIOTT BĘDĄ DOSTĘPNE, ODPOWIEDNIE, DOKŁADNE, NIEZAKŁÓCONE, KOMPLETNE I BEZBŁĘDNE. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ZŁOŚLIWE LUB NIEUPOWAŻNIONE KODY, A UŻYTKOWNIK JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPEWNIENIE POSIADANIA ODPOWIEDNICH MECHANIZMÓW SKANUJĄCYCH I ZABEZPIECZAJĄCYCH, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO JEGO URZĄDZEŃ, PROGRAMÓW I INFORMACJI. KORZYSTAJĄC Z NASZYCH WITRYN INTERNETOWYCH I/LUB INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPÓŁKI MARRIOTT, UŻYTKOWNIK PRZEJMUJE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO STRATY WYNIKAJĄCE LUB POWIĄZANE Z TYM KORZYSTANIEM.

Hasła

Nasze Witryny internetowe mogą zapewnić możliwość wykorzystania nazw użytkownika, haseł lub innych kodów czy urządzeń w celu uzyskania dostępu do określonych części naszych Witryn internetowych (zwane dalej „kodami dostępu”). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności jego kodów dostępu oraz za wszelkie działania podejmowane w ramach jego konta. Zastrzegamy sobie prawo do tego, aby niezwłocznie dezaktywować konto użytkownika według naszego wyłącznego uznania oraz bez uprzedniego powiadomienia użytkownika w każdej sytuacji, gdy istnieje po temu powód, na przykład jeżeli użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Regulaminy włączone poprzez odniesienie

Oprócz niniejszych Warunków użytkownik zgadza się na warunki, zasady i postanowienia określone pod adresem następujących łącz, które niniejszym zostają włączone do tej Umowy:

1. Warunki, zasady i postanowienia dotyczące gwarancji najlepszej stawki Look No Further® spółki Marriott, która zapewnia użytkownikowi najlepsze stawki w przypadku rezerwacji bezpośrednio u nas, można znaleźć pod adresem:
https://www.marriott.com/online-hotel-booking.mi#bestrate

2. Warunki, zasady i postanowienia dotyczące programu lojalnościowego spółki Marriott można znaleźć pod adresem:
https://www.marriott.com/loyalty.mi

3. Warunki, zasady i postanowienia dotyczące programu Air + Car spółki Marriott można znaleźć pod adresem:
https://www.airandcar.marriott.com/apps/shopping/#/search/air

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo my, inni członkowie naszej grupy spółek oraz powiązane z nami spółki i osoby trzecie niniejszym wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności prawnej za bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z naszymi Witrynami internetowymi lub w związku z korzystaniem, brakiem możliwości korzystania lub ze skutkami korzystania z nich, z dowolnych witryn internetowych z nimi związanych i dowolnych materiałów na nich opublikowanych, w tym bez ograniczeń zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności prawnej za utratę zysku lub dochodu, utratę możliwości biznesowych, utratę zysków lub kontraktów, utratę spodziewanych oszczędności, utratę danych, utratę wartości przedsiębiorstwa, zmarnowany czas przeznaczony na zarządzanie lub na prace biurowe, czy za jakąkolwiek inną stratę lub szkodę dowolnego rodzaju, niezależnie od powodu jej powstania, czy wynikła z czynu niedozwolonego (wliczając niedbalstwo), naruszenia kontraktu lub w inny sposób, nawet jeśli jest przewidywalna, z zastrzeżeniem, że niniejszy warunek nie wykluczy roszczeń związanych z utratą lub uszkodzeniem własności materialnej użytkownika lub wszelkich innych roszczeń z tytułu bezpośrednich strat finansowych, których żadne z wymienionych wyżej kategorii nie wykluczają.

W PRZYPADKU GDY SPÓŁKA MARRIOTT ZOSTANIE POCIĄGNIĘTA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ZWIĄZANE Z TĄ WITRYNĄ INTERNETOWĄ, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ODSZKODOWANIEM, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, BĘDZIE ZWROT OPŁATY ZA USŁUGI LUB PRODUKTY OPŁACONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, NINIEJSZYM ZRZEKASZ SIĘ JAKICHKOLWIEK PRAW DO ROSZCZEŃ LUB POWÓDZTWA ZWIĄZANYCH Z TĄ STRONĄ PO JEDNYM (1) ROKU OD PIERWSZEGO WYSTĄPIENIA DZIAŁANIA, WYDARZENIA, WARUNKU ALBO POMINIĘCIA, KTÓREGO DOTYCZY ROSZCZENIE ALBO POWÓDZTWO.

Nie dotyczy to naszej odpowiedzialności prawnej za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego niedbalstwa lub naszej odpowiedzialności prawnej za świadome wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd co do podstawowej kwestii lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć lub ograniczyć na podstawie obowiązującego prawa.

Użytkownik zobowiązuje się chronić nas przed zobowiązaniami, roszczeniami lub pozwami wnoszonymi przeciwko nam w wyniku naruszenia lub złamania przez użytkownika niniejszych Warunków („Roszczenia”). Ponadto użytkownik przejmuje na siebie odpowiedzialność i zabezpiecza nas przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami i wydatkami (w tym honorariami prawników) wynikającymi z takich Roszczeń. Mamy prawo przejąć w całości, na nasz koszt, obronę przed wszelkimi Roszczeniami oraz wszystkie negocjacje w sprawie ich zaspokojenia, a użytkownik zobowiązuje się współpracować z nami w obronie przed takimi Roszczeniami na nasz wniosek.

Poufność

Odnośnie do wszelkiej komunikacji z nami w sprawie Informacji dotyczących spółki Marriott, w tym między innymi opinii, pytań, uwag, sugestii i podobnych wiadomości: (a) użytkownik nie ma prawa do poufności jego korespondencji, a my nie mamy obowiązku chronić jego korespondencji przed ujawnieniem; (b) możemy swobodnie kopiować, wykorzystywać, ujawniać i rozprowadzać wiadomości od użytkownika wśród innych osób bez ograniczeń; oraz (c) możemy swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how, treści i techniki zawarte w korespondencji użytkownika w jakimkolwiek celu, w tym bez ograniczeń do opracowywania, produkcji i marketingu produktów i usług zawierających takie informacje.

Nieścisłości i błędy

Informacje dotyczące spółki Marriott mogą obejmować techniczne nieścisłości i błędy typograficzne, w tym między innymi nieścisłości związane z cenami lub dostępnością obowiązującymi dla transakcji użytkownika. Spółka Marriott nie ponosi odpowiedzialności w znaczeniu ogólnym lub odpowiedzialności prawnej za takie nieścisłości, błędy lub pominięcia i nie ma obowiązku uznać rezerwacji lub informacji zawierających takie nieścisłości. Spółka Marriott zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawek, anulacji i/lub ulepszeń w Informacjach dotyczących spółki Marriott oraz w odniesieniu do produktów i programów opisanych w takich informacjach, w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, wliczając okres po potwierdzeniu transakcji.

Błędne komunikaty / Utracone transakcje

Spółka Marriott i inni dostawcy produktów lub usług związanych z Witrynami internetowymi nie są odpowiedzialni za usterki w komunikacji, awarie lub trudności ani za utracone, skradzione lub nieprawidłowo przekierowane transmisje, wiadomości lub wpisy, ani za bezpieczeństwo tych form komunikacji. Ponadto spółka Marriott i inni dostawcy produktów lub usług związanych z Witrynami internetowymi nie są odpowiedzialni za nieprawdziwe lub niedokładne informacje, zarówno spowodowane przez użytkownika(-ów), jak i przez sprzęt lub programowanie związane z Witrynami internetowymi, ani przez błędy techniczne lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas przetwarzania informacji związanych z Witrynami internetowymi. Spółka Marriott i inni dostawcy produktów lub usług związanych z Witrynami internetowymi mogą anulować i zmieniać rezerwacje, gdy zachodzi podejrzenie, że użytkownik uczestniczy w działaniach oszukańczych lub niewłaściwych oraz gdy zachodzi podejrzenie, że rezerwacje zawierają błędy lub wynikają z błędów.

Użytkownik akceptuje, że ani spółka Marriott, ani żaden inny dostawca produktów lub usług związanych z Witrynami internetowymi nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć wskutek ustaleń związanych z podróżą, hotelem lub innych zamówień, które użytkownik składa w Witrynach internetowych, które z dowolnego powodu nie zostały przetworzone lub zaakceptowane.

Cele podróży

Podróż do niektórych miejsc może wiązać się z większym ryzykiem. Spółka Marriott zachęca pasażerów do przejrzenia zakazów podróży, ostrzeżeń, komunikatów i porad wydawanych przez rząd Stanów Zjednoczonych przed rezerwacją podróży zagranicznej. Informacje na temat warunków w różnych krajach i terytoriach oraz poziomu ryzyka związanego z podróżą do poszczególnych miejsc za granicą znajdują się na stronach www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac oraz www.customs.gov. SPÓŁKA MARRIOTT NIE OZNAJMIA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE PODRÓŻ DO MIEJSC, GDZIE USŁUGI SĄ OFEROWANE ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, LUB ZAKWATEROWANIE W TAKICH MIEJSCACH SĄ WSKAZANE LUB SĄ WOLNE OD RYZYKA; PONADTO SPÓŁKA MARRIOTT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB STRATY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z PODRÓŻY DO LUB POBYTU W TYCHŻE MIEJSCACH, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Ogólne warunki rezerwacji miejsc w hotelach i kurortach („Obiekt” lub „Obiekty”)

Oprócz pozostałych warunków i postanowień określonych w Witrynach internetowych, dotyczących naszych Obiektów, rezerwacje w Witrynach internetowych podlegają poniższym ogólnym warunkom:

Zasady anulowania rezerwacji i inne informacje o rezerwacji konkretnych pokoi i nieruchomości mogą się różnić w zależności od Obiektu i rodzaju rezerwacji. Zasady dotyczące stawek indywidualnych, informacje na temat podatków, obowiązujące opłaty i zasady anulowania rezerwacji podane są w rozdziałach „Przegląd szczegółów rezerwacji”, „Podsumowanie opłat” i „Zasady anulowania rezerwacji hotelowych” na stronie rezerwacji pokojów w Witrynie internetowej.

Jeśli użytkownik planuje podróżować ze zwierzęciem, zalecamy sprawdzenie bezpośrednio w Obiekcie, czy zwierzęta są tam akceptowane. Spółka Marriott nie ponosi ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI za zasady pobytu zwierząt w poszczególnych Obiektach.

W przypadku Obiektów poza Stanami Zjednoczonymi potwierdzone stawki w dolarach amerykańskich mogą zostać przeliczone przez personel Obiektu na walutę lokalną w czasie pobytu użytkownika na podstawie kursu wymiany przyjętego przez Obiekt i podlegają zmianom kursu wymiany. Opłaty uiszczane za pomocą karty kredytowej podlegają dodatkowym przewalutowaniom dokonywanym przez banki lub spółki obsługujące karty płatnicze. Operacje te są niezależne od kierownictwa Obiektu i mogą powodować zmianę kwot obciążenia karty kredytowej.

Rezerwacji dokonywanych przez jedną lub więcej osób albo przez pośrednika w Witrynie internetowej, w imieniu jednego lub więcej proponowanych gości oraz dotyczących więcej niż dziewięciu (9) pokoi w tym samym Obiekcie na taki sam okres pobytu można dokonać na stronie:

https://www.marriott.com/search/default.mi?meetingSpace=true

Biura podróży

Niektóre obszary naszych Witryn internetowych są zastrzeżone do użytku przez biura podróży lub innych autoryzowanych przedstawicieli. Informacje dotyczące spółki Marriott, będące częścią takich zastrzeżonych obszarów, mają charakter poufny dla spółki Marriott i są przekazywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności biznesowej, co obejmuje weryfikację statusu i oświadczeń dotyczących zamówienia i dołączenie do naszego programu elektronicznego przesyłania funduszy, zgodnie z opisem poniżej. Zastrzegamy sobie prawo do zabronienia dostępu lub korzystania z tych zastrzeżonych obszarów w przypadkach, w których stwierdzimy, że takie korzystanie lub dostęp zakłóca działanie naszych Witryn internetowych lub przynosi korzyści handlowe innym podmiotom na naszą niekorzyść. Jeżeli użytkownik jest biurem podróży lub upoważnionym przedstawicielem biura podróży korzystającym z naszych Witryn internetowych, obowiązują go następujące zasady:

Hasła: Nadaliśmy użytkownikowi unikalne hasło, aby dostęp do informacji związanych z biurem podróży użytkownika i transakcjami mógł obejmować wyłącznie te osoby, którym udostępniono hasło. Użytkownik odpowiada za ochronę poufności hasła. Spółka Marriott nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do informacji lub transakcje przeprowadzone przy użyciu hasła nadanego użytkownikowi. Stanowczo zalecamy okresową zmianę hasła i gdy tylko agent biura podróży przestaje pracować dla biura podróży użytkownika lub gdy użytkownik podejrzewa, że hasło zna więcej osób niż osoby, które zostały do tego upoważnione.

Elektroniczne przesyłanie funduszy (Electronic Funds Transfer — EFT): Spółka Marriott może dokonać płatności prowizji przy użyciu elektronicznego przesyłania funduszy (EFT) za pośrednictwem systemu zautomatyzowanej izby rozliczeniowej (Automated Clearing House – ACH). Dokonanie procesu rejestracji EFT w naszych Witrynach internetowych przez użytkownika oznacza, że użytkownik: (1) upoważnia spółkę Marriott do dokonywania opłat w systemie EFT; (2) poświadcza, że wybrał wyznaczoną instytucję depozytową i podał prawidłowe informacje dotyczące konta; oraz (3) akceptuje, że wszystkie takie transakcje EFT nastąpią zgodnie z następującymi zasadami: (i) użytkownik poinformuje spółkę Marriott z 30-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach dotyczących instytucji depozytowej lub innych wskazówkach dotyczących płatności; oraz (ii) użytkownik akceptuje fakt, że wszystkie bezpośrednie wpłaty w USA są dokonywane w formie płatności typu CTX.

Zakaz układów z niedozwolonymi osobami: Spółka Marriott International Inc. jest spółką w Stanach Zjednoczonych i obowiązuje ją zakaz świadczenia usług niektórym „osobom objętym zakazem”, będącym przedstawicielami rządu lub mieszkańcami pewnych krajów bądź terytoriów objętych embargiem, lub terrorystami czy handlarzami narkotyków, których nazwiska figurują na listach prowadzonych przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby takim osobom objętym zakazem nie zapewniać możliwości pozostania, korzystania lub zwiedzania jakichkolwiek obiektów spółki Marriott.

Dostępność produktów i usług

Nasze Witryny internetowe zawierają informacje na temat produktów i usług spółki Marriott, z których nie wszystkie są dostępne w każdym miejscu. Odnośnik do produktu lub usługi spółki Marriott na jednej z naszych Witryn internetowych nie wskazuje, że taki produkt czy usługa są lub będą dostępne w lokalizacji użytkownika.

Witryny internetowe osób trzecich

Jakiekolwiek użycie funkcji map na tej Witrynie internetowej będzie podlegać postanowieniom Regulaminu użytkowania dla użytkowników końcowych danej aplikacji map. Spółka Marriott nie będzie ponosić odpowiedzialności za korzystanie z takiej aplikacji map osoby trzeciej lub za jakiekolwiek wyniki, w tym instrukcje dotarcia do celu, generowane przez tę aplikację.

Jeśli użytkownik przejdzie, korzystając z łączy, z naszych Witryn internetowych na witryny internetowe osób trzecich, w tym witryny internetowe reklamodawców, nasze Warunki oraz nasza Polityka prywatności przestaną obowiązywać. Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki, regulamin użytkowania lub polityki prywatności tych witryn internetowych osób trzecich lub wykorzystywane przez nie pliki cookie, znaczniki pikselowe i inne podobne technologie. Ponadto ze względu na to, że nie kontrolujemy takich witryn internetowych ani zasobów osób trzecich, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że spółka Marriott nie odpowiada za dostępność takich witryn internetowych lub zasobów osób trzecich, oraz że spółka Marriott nie rekomenduje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty czy inne materiały znajdujące się na tych witrynach lub udostępniane przez te witryny internetowe lub zasoby.

Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Maryland w Stanach Zjednoczonych i muszą być zgodnie z nim interpretowane i egzekwowane, bez względu na sprzeczności w ich zapisach. Wniosek o ustalenie wyłącznej właściwości sądu w sporach, które nie podlegają warunkom postępowania arbitrażowego określonym w niniejszych Warunkach, może zostać złożony wyłącznie w sądzie stanowym lub federalnym z siedzibą w stanie Maryland, w Stanach Zjednoczonych. NINIEJSZYM UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DO PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH. Powyższe postanowienie nie obowiązuje, jeżeli prawo obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika wymaga zastosowania innych przepisów i/lub jurysdykcji i nie można tego wymogu wyłączyć na podstawie umowy.

Arbitraż

Z wyjątkiem sporów i roszczeń dotyczących własności, ważności lub wykorzystywania znaków handlowych lub usługowych spółki Marriott, wszelkie spory związane z naszymi Witrynami internetowymi (w tym roszczenia dotyczące tego, że którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest nieprawidłowe, niezgodne z prawem lub z innego powodu podlega unieważnieniu bądź jest nieważne) będą kierowane do rozstrzygnięcia w drodze wiążącego postępowania arbitrażowego przed Amerykańskim Stowarzyszeniem Arbitrażowym (American Arbitration Association – AAA). W odpowiednim przypadku spółka Marriott ma prawo uzyskać tymczasowe środki zabezpieczające, tymczasowe lub wstępne zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu bądź zakazu sądowego lub orzeczenie deklaratywne (inne niż deklaracje dotyczące kwoty odszkodowania pieniężnego) właściwego sądu.

W postępowaniu arbitrażowym sprawę rozpoznaje jeden niezależny arbiter, który jest prawnikiem lub sędzią w stanie spoczynku. Postępowanie arbitrażowe odbędzie się w miejscowości Bethesda w stanie Maryland, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie zasadami arbitrażu handlowego AAA. Wszystkie kwestie w zakresie amerykańskiej ustawy o arbitrażu federalnym (9 U.S.C. 1 i następne) podlegają tej ustawie, a nie przepisom o arbitrażu stanowym. Użytkownik i spółka Marriott zrzekają się wszelkich praw do skorzystania z innych dostępnych procedur rozwiązywania takich sporów, takich jak postępowanie sądowe lub administracyjne. Użytkownik i spółka Marriott zrzekają się prawa do rozstrzygania takich sporów przed ławą przysięgłych. Zasady postępowania arbitrażowego różnią się od zasad obowiązujących w postępowaniu sądowym. W postępowaniu arbitrażowym nie biorą udziału sędzia ani przysięgli, a możliwości ponownego rozpatrzenia sprawy są ograniczone. Jednak arbiter może przyznać takie samo odszkodowanie i zadośćuczynienie, a także musi przestrzegać takich samych ograniczeń określonych w niniejszych Warunkach, jakich musi przestrzegać sąd.

Podejmując decyzję, arbiter jest zobowiązany przestrzegać niniejszych Warunków, stosować obowiązujące prawo i nie może orzekać niezgodnie z obowiązującym prawem. Postępowanie arbitrażowe jest prowadzone indywidualnie, a nie jako postępowanie skonsolidowane, wspólne, reprezentacyjne lub grupowe. Arbiter jest zobowiązany uwzględnić w swoim orzeczeniu zadośćuczynienie, jakie uzna za odpowiednie w formie odszkodowania pieniężnego (z odsetkami za kwoty nieuiszczone od terminu płatności w maksymalnej kwocie dozwolonej zgodnie z prawem), oraz honoraria prawników i koszty. Orzeczenie arbitra jest rozstrzygające i wiążące dla wszystkich stron, a klauzula wykonalności może zostać wydana przez dowolny właściwy sąd.

Poufność. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy przepisy prawa stanowią inaczej, przebieg całego postępowania arbitrażowego (w tym między innymi postanowienia, decyzje i orzeczenia arbitra) jest poufny i nie może zostać ujawniony innym osobom oprócz stron niniejszej Umowy.

Termin przedawnienia. Wszelkie roszczenia i pozwy związane z witrynami internetowymi muszą się rozpocząć w ciągu jednego (1) roku od momentu zajścia faktów będących podstawą roszczenia lub pozwu. W przeciwnym razie takie roszczenie lub pozew ulega przedawnieniu.

Zrzeczenie się prawa do postępowania z pozwu zbiorowego. Użytkownik zobowiązuje się nie składać pozwów zbiorowych przeciwko spółce Marriott ani brać udziału w postępowaniach z pozwu zbiorowego przeciwko spółce Marriott. Użytkownik zobowiązuje się nie składać wniosków o przeprowadzenie grupowego postępowania arbitrażowego przeciwko spółce Marriott ani brać udziału w takich postępowaniach.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres privacy@marriott.com

© 1996–2019 Marriott International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zastrzeżone firmy Marriott.

Related Links